TPD Direktiva/2014/40/EU

Vse o tem, kaj pravijo o elektronski cigareti mediji, strokovnjaki in raziskovalci.

TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a k2b » 10 Jan 2016, 17:21

Direktivo o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov bodo delno ali v celoti zelo verjetno implementirale vse članice EU.

Celotna direktiva je na voljo v slovenščini TUKAJ
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs ... 440_sl.pdf

in za nas najbolj zanimiv 20.člen (stran 25 in naprej)

Člen 20

Elektronske cigarete

1. Države članice zagotovijo, da se elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje dajo na trg le, če so skladne s to direktivo in vso ostalo zadevno zakonodajo Unije.

L 127/26 SL Uradni list Evropske unije 29.4.2014


Ta direktiva se ne uporablja za elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje, za katere je treba pridobiti dovoljenje v skladu z Direktivo 2001/83/ES ali za katere veljajo zahteve iz Direktive 93/42/EGS.


2. Proizvajalci in uvozniki elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje predložijo uradno obvestilo pristojnim organom držav članic o kakršnih koli tovrstnih izdelkih, ki jih nameravajo dati na trg. Uradno obvestilo se predloži elektronsko šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg. Za elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje, ki so 20. maja 2016 že na trgu, se uradno obvestilo predloži v šestih mesecih od tega datuma. Za vsako bistveno spremembo izdelka se predloži novo uradno obvestilo.


Uradno obvestilo glede na to, ali gre za elektronsko cigareto ali posodico za ponovno polnjenje, vsebuje:


(a) ime in kontaktne podatke proizvajalca, odgovorno pravno ali fizično osebo v Uniji in po potrebi uvoznika v Unijo;


(b) seznam vseh sestavin izdelka in emisij, ki nastanejo pri njegovi uporabi, posebej za vsako blagovno znamko in za vsako vrsto, vključno s količinami teh sestavin;


(c) toksikološke podatke glede sestavin in emisij izdelka, tudi ob segrevanju, pri čemer se zlasti navedejo njihovi učinki na zdravje potrošnikov pri vdihavanju in se med drugim upošteva kakršen koli zasvojevalni učinek;


(d) podatke o vsebnosti in vnosu nikotina pri uporabi v običajnih okoliščinah ali razmerah, ki jih je mogoče razumno predvideti;


(e) opis komponent izdelka, po potrebi vključno z mehanizmom za odpiranje in ponovno polnjenje elektronske cigarete ali posodice za ponovno polnjenje;


(f) opis postopka izdelave, vključno s tem, ali vključuje serijsko proizvodnjo in izjavo o tem, da je postopek izdelave skladen z zahtevami iz tega člena;


(g) izjavo o tem, da sta proizvajalec in uvoznik v celoti odgovorna za kakovost in varnost izdelka pri dajanju na trg in uporabi v običajnih okoliščinah ali razmerah, ki jih je mogoče razumno predvideti.


Če države članice menijo, da so predloženi podatki nepopolni, lahko zahtevajo dopolnitev zadevnih podatkov.


Države članice lahko proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov zaračunajo sorazmerne pristojbine za prejemanje, skladiščenje, obravnavo in analiziranje informacij, ki se jim predložijo.


3. Države članice zagotovijo, da:


(a) se tekočina, ki vsebuje nikotin, da na trg le v temu namenjenih posodicah za ponovno polnjenje s prostornino največ 10 ml, v elektronskih cigaretah, ki se lahko zavržejo, ali v polnilih za enkratno uporabo, ter da prostornina polnil ali rezervoarjev ne presega 2 ml;


(b) tekočina, ki vsebuje nikotin, vsebuje največ 20 mg/ml nikotina;


(c) tekočina, ki vsebuje nikotin, ne vsebuje dodatkov iz člena 7(6);


(d) se pri izdelavi tekočine, ki vsebuje nikotin, uporabljajo le zelo čiste sestavine. V tekočini, ki vsebuje nikotin, so snovi, razen sestavin iz točke (b) drugega pododstavka odstavka 2 tega člena, prisotne le v sledeh, če so take sledi med izdelavo neizogibne s tehničnega vidika;

29.4.2014 SL Uradni list Evropske unije L 127/27


(e) se v tekočini z izjemo nikotina uporabljajo le sestavine, ki v segreti ali nesegreti obliki ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi;

(f) elektronske cigarete nikotin dovajajo enakomerno ob normalni uporabi;

(g) elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje ne morejo uporabljati otroci in so zaščitene pred nedovoljenimi posegi, lomljenjem in puščanjem ter imajo mehanizem, ki zagotavlja ponovno polnjenje brez puščanja.

4. Države članice zagotovijo, da:

(a) zavojčki elektronskih cigaret in posodice za ponovno polnjenje vključujejo navodilo za uporabo z informacijami o:

(i) navodilih za uporabo in shranjevanje izdelka, vključno z navedbo, da se uporaba izdelka mladim in nekadilcem odsvetuje;

(ii) kontraindikacijah;

(iii) opozorilih za posebne rizične skupine;

(iv) morebitnih neželenih učinkih;

(v) zasvojljivosti in toksičnosti, ter

(vi) kontaktnih podatkih proizvajalca ali uvoznika in kontaktni pravni ali fizični osebi v Uniji;

(b) zavojčki in kakršna koli zunanja embalaža elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje:

(i) zajemajo seznam vseh sestavin izdelka v vrstnem redu, padajočem glede na težo, navedbo vsebnosti nikotina v izdelku in dovajanje na odmerek, številko serije ter priporočilo, naj se izdelek hrani izven dosega otrok;

(ii) brez poseganja v točko (i) te točke, ne vsebujejo elementov ali zna čilnosti iz člena 13, z izjemo člena 13(1)(a) in
(c) glede informacij o vsebnosti nikotina in aromatičnih snovi, in

(iii) navajajo eno od naslednjih zdravstvenih opozoril:

„Izdelek vsebuje nikotin, ki povzroča hudo zasvojenost. Nekadilcem se uporaba odsvetuje.“ ali

„Izdelek vsebuje nikotin, ki povzroča hudo zasvojenost.“

Države članice določijo, katero od teh zdravstvenih opozoril se uporabi.

(c) zdravstvena opozorila ustrezajo zahtevam iz člena 12(2).

5. Države članice zagotovijo:

(a) prepoved objave komercialnih sporočil, namenjenih neposredni ali posredni promociji elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje v storitvah informacijske družbe, v tiskanih medijih in drugih natisnjenih publikacijah, z izjemo tistih, ki so namenjene le strokovnim delavcem na področju trgovanja z elektronskimi cigaretami in posodicami za ponovno polnjenje, in publikacij, ki se natisnejo in izdajo v tretjih državah, in niso pretežno namenjene za trg Unije;

(b) prepoved objave komercialnih sporočil, namenjenih neposredni ali posredni promociji elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje, po radiu;

L 127/28 SL Uradni list Evropske unije 29.4.2014


(c) prepoved objave kakršnih koli javnih ali zasebnih prispevkov k radijskim programom, namenjenih neposredni ali posredni promociji elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje;

(d) prepoved objave kakršnih koli javnih ali zasebnih prispevkov k vsem dogodkom, dejavnostim ali za posameznike, namenjenih neposredni ali posredni promociji elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje, ki vključujejo več držav članic ali potekajo v več državah članicah ali imajo drug čezmejni učinek;

(e) prepoved avdiovizualnih komercialnih sporočil, za katere se uporablja Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), za elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje.

6. Člen 18 te direktive se uporablja za čezmejno prodajo elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje na daljavo.

7. Države članice od proizvajalcev in uvoznikov elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zahtevajo, naj pristojnim organom vsako leto predložijo:

(i) celovite podatke o obsegu prodaje, posebej za vsako blagovno znamko in posebej za vsako vrsto izdelka;

(ii) informacije o preferencah različnih skupin potrošnikov, vključno z mladimi, nekadilci in glavnimi tipi obstoječih uporabnikov;

(iii) načine prodaje izdelka, in

(iv) povzetke vseh raziskav trga, ki so jih izvedli v zvezi z navedenim, in prevode teh besedil v angleščino.

Države članice spremljajo razvoj trga elektronskih cigaret in trga posodic za ponovno polnjenje, vključno z vsemi dokazi v zvezi s tem, da so lahko prvi izdelek, ki vodi v zasvojenost z nikotinom in kasnejšo tradicionalno uporabo tobaka med mladimi in nekadilci.

8. Države članice zagotovijo, da so informacije, prejete v skladu z odstavkom 2, dane javnosti na voljo na spletni strani. Države članice pri dajanju teh informacij na voljo javnosti ustrezno upoštevajo potrebo po varovanju poslovnih skrivnosti.

Države članice na zahtevo vse informacije, prejete v skladu s tem členom, dajo na voljo Komisiji in drugim državam članicam. Države članice in Komisija zagotovijo, da se poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije obravnavajo zaupno.

9. Države članice od proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zahtevajo, naj vzpostavijo in vzdržujejo sistem zbiranja informacij o vseh domnevnih škodljivih učinkih na zdravje ljudi.

Če kateri koli od teh gospodarskih subjektov meni ali lahko upravičeno sumi, da elektronske cigarete ali posodice za ponovno polnjenje v njegovi posesti, ki naj bi se dale na trg ali so dane na trg, niso varne ali kakovostne ali so kakor koli drugače neskladne s to direktivo, nemudoma sprejme korektivne ukrepe, potrebne, da bi zadevni izdelek ustrezno uskladili s to direktivo ali ga po potrebi umaknili oz. odpoklicali. V tem primeru mora gospodarski subjekt tudi nemudoma obvestiti organe za nadzor trga v državah članicah, kjer je izdelek dan na voljo ali naj bi bil dan na voljo, pri čemer navede zlasti podrobnosti o tveganjih za zdravje ljudi in varnost ter vseh sprejetih korektivnih ukrepov ter rezultate teh ukrepov.

Države članice lahko od gospodarskega subjekta zahtevajo tudi dodatne informacije, denimo o varnostnih in kakovostnih vidikih ali kakršnih koli škodljivih učinkih elektronskih cigaret ali posodic za ponovno polnjenje.

10. Komisija o morebitnih tveganjih za javno zdravje, povezanih z uporabo elektronskih cigaret, ki se lahko ponovno napolnijo, pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo do 20. maja 2016 in po tem datumu, kadar koli je primerno.

( 1 ) Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

29.4.2014 SL Uradni list Evropske unije L 127/29


11. Če elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje izpolnjujejo zahteve iz tega člena in pristojni organ ugotovi ali lahko upravičeno sumi, da bi določena elektronska cigareta ali posodica za ponovno polnjenje ali vrsta le-teh lahko predstavljala resno tveganje za zdravje ljudi, lahko sprejme ustrezne za časne ukrepe. O sprejetih ukrepih nemudoma obvesti Komisijo in pristojne organe drugih držav članic, skupaj z vsemi podpornimi podatki. Komisija čim prej po prejemu informacij odloči, ali je začasni ukrep upravičen. Komisija zadevno državo članico obvesti o svojih zaključkih, da bi ta lahko sprejela primerne nadaljnje ukrepe.


Če se med uporabo prvega pododstavka tega odstavka dajanje določenih elektronskih cigaret ali posodic za ponovno polnjenje ali vrste le-teh na trg iz upravičenih razlogov prepove v vsaj treh državah članicah, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27, s katerimi takšno prepoved razširi na vse države članice, če je takšna razširitev upravičena in sorazmerna.


12. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27 za spremembe besedila zdravstvenih opozoril iz odstavka 4(b) tega člena. Pri spreminjanju tega zdravstvenega opozorila Komisija zagotovi, da temelji na dejstvih.


13. Komisija z izvedbenimi akti sprejme skupno obliko uradnega obvestila iz odstavka 2 in tehnične standarde mehanizma za polnjenje iz odstavka 3(g).Če zdaj izpustimo komentiranje mnogih flopov in nebuloz v samem textu direktive in se poskusimo osredotočiti na to kaj lahko kot "zainteresirani" subjekti storimo da kaj vplivamo na centre moči oz. SLO parlament ki bo to direktivo lahko samo preplonkal in potrdil v celoti ali pa tudi kaj izpustil - tu je dana možnost nacionalnim parlamentom da se odločijo.

- V UK (spremljam na UKVapers.org)
http://ukvapers.org/Thread-How-many-peo ... their-MEPs
vejperji pišejo e-maile poslancem (MEP's) svojih okrožij pred samo potrditvijo direktive
- V Nemčiji se podpisuje peticija o neizvajanju 20.ćlena direktive - link na 1.strani slo-vaperja
topic662.html
- Norveška - protesti v decembru 2015
http://www.pgvg.net/2015/12/15/norway-m ... of-eu-tpd/

ALi lahko kot vejperji:
- pišemo poslancem iz našega volinega okraja v parlament in jih pripravimo oz. vsaj obvestimo o svojih stališčih in argumentih
(ali najde kdo seznam poslancev po volilnih enotah in njihove maile -jst ne...)
- pripravimo kakšno drugo akcijo ozaveščanja

Ali lahko interesni gospodarski subjekti (vape-shopi, uvozniki...):
- združeno opozorijo na omenjeni 20.člen in njegovo implementacijo Gospodarsko ali Obrtno zbornico oz. ostale organizacije
- kako drugače izrazijo svoje stališče o omenjeni problematiki


Časa je še nekaj malega - mogoče je kakšen način da smo aktivni državljani preden postanemo Martini Krpani :D


Prva lastovka TPD je že poletela na Portugalskem - 0,60c od ml e-tekočine - pri "po novem" dovoljeni emabalaži 10 ml je to 6 EUR
Slika
Slika

Slika
Uporabniški avatar
k2b
Site Admin
Site Admin
 
Prispevkov: 1826
Pridružen: 04 Jan 2014, 02:00
Kraj: Obala
Dane zahvale: 292 times
Prejete zahvale: 390 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a deon666 » 10 Jan 2016, 18:52

Upam da se motim, ampak dvomim da bodo ti vzvodi kaj zalegli. You better bucle up for the ride. 8) 8) 8)
V parlamentu se bo o tem odločalo kot vedno. V najboljšem primeru, direktiva iz EU v interpretaciji trenutne osebno-politične koristi in gospodarskega interesa stranke & vlade. In, če bi tukaj še slučajno ostalo kaj odprtega, bi odločala..večina? :? Večina pri nas je še zmeraj nekadilcev in ne-vejperjev, se mi zdi. Nekadilci, bivši kadilci. In mislim da ne bodo razmišljali v smeri “joj, pustimo jim to, drugače bodo spet začeli kadit..” ambak bolj ..”ko jih j :!: :!: e, naj plačajo 10x več ali pa nehajo, jaz sem tudi...
Edino kar bi tukaj mogoče res lahko bilo odločilno bi bilo nedvoumno in jasno priporočilo zdravniške stroke, in to globalne.
Žal, zaenkrat so komentarji iz njihove strani ( razen redkih izjem..) zelo mlačni, dvoumni in odprti za kakršno koli interpretacijo ti je po volji.

Mi , sami “vejperji”pa, četudi imamo 100 tehtnih argumentov... se večini ne bomo zdeli kaj dost drugačni od kadilca ki jamra zakaj so cigareti tako dragi.
Uporabniški avatar
deon666
Veteran
Veteran
 
Prispevkov: 182
Pridružen: 03 Nov 2015, 02:00
Kraj: Maribor
Dane zahvale: 54 times
Prejete zahvale: 41 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a rokyo87 » 10 Jan 2016, 19:53

Nekak se bomo že znašli... :-) Pomoje ne bo tako vroče, kot se kuha... Ali pač? Si bom naredil nekaj zaloge nikotinske baze in je to to... V naslednjih 2 letih se bo marsikaj spremenilo in večno ne bodo mogli trditi, da je vejpanje isto kot kajenje... Pomoje bodo znanstveniki še bolj pritisnili, prav tako vejperska skupnost in se bo nekaj moglo spremenit, če bo tako hudo, kot se napoveduje... Vsaka laž ima kratke noge in se hitro izve, tudi ta se bo... In tudi nekadilci imajo v žlahti ali družini kakšnega kadilca, tako, da teh dejstev tudi ne morejo kar tako ignorirati... :wink:
Zadnjič spremenil rokyo87, dne 10 Jan 2016, 19:59, skupaj popravljeno 1 krat.
RANDOM_AVATAR
rokyo87
Veteran
Veteran
 
Prispevkov: 100
Pridružen: 20 Dec 2015, 02:45
Dane zahvale: 1 krat
Prejete zahvale: 21 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a urosm » 10 Jan 2016, 19:56

Na Klemenčiča se je treba obrnit. On pari.

Pa ste vidli, kako gonjo so oni Butalci (naj mi F.M.J. oprosti) v parlamentu zagnal? In taki in na tak način se bo tudi zakonodaja sprejemala ... evforija nepoučenih in prazen žep države bosta glavna argumenta.

Vsi pa vemo, da mati država je svinja, ki je prava prasica do svojih pujčekov.
Vejpanje je kot seks - na trenutke je malo pacasto, a užitki so nepopisni.


Slika
RANDOM_AVATAR
urosm
Vejper
Vejper
 
Prispevkov: 65
Pridružen: 13 Maj 2014, 01:00
Kraj: Lükarija
Dane zahvale: 13 times
Prejete zahvale: 12 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a jero » 10 Jan 2016, 23:26

Meni se zdi, da vsaka diskusija o e-cigaretih na tako visoki instanci kot je nemški parlament, pa čeprav mogoče ne bo spremenila kaj dosti, dobra in spodbuja zavedanje, da zadeva le ni tako črna kot se kaže v medijih in raznih inštitutih za javno zdravje.

Slovenija je vedno bila zadaj in med zadnjimi z vsem kar se naprednega dogaja po svetu in menim, da nam tudi v primeru sprejemanja zakona o e-cigaretih iz tega vidika ne kaže ravno dobro. Mi tukaj, ki že vejpamo, smo tako ali tako že rešeni in bomo itak vedno našli pot, da pridemo čim ceneje do tistega kar nam paše. "Kaj a 10ml flaške pravte da bo omejitev.. ah ni panike.. bom nabavu ful nikotina pa ga skladiščil za 10 let". "Kaj, da ne sme bit oglaševanja... eh jest itak že vem vse". "Pa da tanki ne morjo bit rebuidlable... bom pač iz kitajske naroču". "Pravte da bodo vsi manjši proizvajalci e-juicov propadli... itak si že vse sam mešam". In tako dalje. V izgubi pa so vsi tisti, ki se bodo na novo podajali na pot vejpanja in imajo precej manj možnosti, da resnično nadomestijo tobačni dim zaradi absurdnih omejitev, ki jih je postavila ravno inštitucija, ki naj bi skrbela za njihovo zdravje. V tej fazi se je torej potrebno zavedat, da katerokoli aktivnost že izvajamo, da bi preprečili tak zakon, ne delamo toliko zase, temveč bolj za vse tiste kadilce, ki še ne vedo, da obstaja veliko manj škodljiva alternativa kajenju.

Jaz še največ upanja vidim zato ravno v tej nemški peticiji, kjer bodo zagotovo zbrali vse potrebne glasove za predstavitev v parlementu. Če pa jih bo parlament še upošteval in ne bo upošteval 20. člen iz zakona pa bo to velika vejperska zmaga ne samo za Nemčijo, temveč tudi za preostalo EU. V trenutku, ko imamo vejperjem naklonjene države kot so Velika Britanija in Nemčija, smo na dobri poti, da dobimo take zakone, ki bodo omogočali lažji in hitrejši prehod od cigaret do vejpanja kot tudi tak, ki bo skrbel za varnost nas potrošnikov. Podpora teh dveh držav tudi izniči vse neumnosti, ki jih počnejo države kot so Madžarska, Turčija in druge vejpanju nenaklonjene države, saj imata ravno Nemčija in VB status postavljanja standardov za celotni svet.. sploh pa v EU.

Sicer je dobro, da ostajamo aktivni vendar nisem tu ravno optimist. Lahko bi naredili kak javni protest in verjetno v majhnem številu zaparili trg republike... vendar drugega efekta od tega, da bi se podružili pa imeli fajn, ne vidim :) Tudi naši vape-shopi nimajo ne vem kake moči (tudi če se združijo), saj ne predstavljajo ravno nekega bistvenega ekonomskega vpliva na gospodarstvo.

Pisanja raznim poslancem je tudi brez veze, saj v Sloveniji sistem ne deluje tako kot v VB ali ZDA. Skoraj vsi poslanci zastopajo mnenje svoje stranke in ne delujejo neodvisno (čeprav naj bi). Govorijo in glasujejo pač tako kot so se zmenili v strankim da bodo. Bi pa bilo dobro zvedeti vsaj stališče strank do tega zakona oz tega člena v zakonu. Moja napoved je, da bi dobili podporo lahko samo v ZL.. mogoče tudi v SD.

Predvidevam tudi, da bo nekje do marca že precej jasno kaj se bo zgodilo in takrat bo padla odločitev ali bomo prestavljali kobilo gor pa dol po snegu ali pa bomo še naprej delali tako kot je bilo do sedaj.

V vsakem primeru pa glave gor, saj smo med prvimi, ki nam je uspelo premagati odvisnost od analognih cigaret in smo hkrati to naredili na način, da obenem še uživamo ob tem. V prihodnosti, ne glede na zakone in omejitve iz raznih smeri, pa bo naše število vedno večje in večje.


Click here to learn how to add YouTube Videos to your phpBB forum
Uporabniški avatar
jero
Veteran
Veteran
 
Prispevkov: 446
Pridružen: 03 Sep 2015, 01:00
Kraj: Notranjska
Dane zahvale: 167 times
Prejete zahvale: 214 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a k2b » 12 Jan 2016, 14:10

Mogoče ne bi bilo neumno - potem ko bomo videli kaj se bo zgodilo z nemško peticijo in kakšni bojo efekti in rezultati v nemškem parlamentu - da se tudi pri nas sestavi peticija ki se jo pošlje vsem poslanskim skupinam parlamentarnih strank - toliko da bojo vsaj videli da so tudi v SLO vejperji - če ne bojo preprosto samo potrdili kompleten text po liniji najmanjšega odpora.

Koraki so jasno da majhni in izplen zelo negotov - samo nekako moramo po moje tudi naše centre moči malo žgečkat - vsaj po moje IMHO :D
Slika

Slika
Uporabniški avatar
k2b
Site Admin
Site Admin
 
Prispevkov: 1826
Pridružen: 04 Jan 2014, 02:00
Kraj: Obala
Dane zahvale: 292 times
Prejete zahvale: 390 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a rokyo87 » 12 Jan 2016, 14:48

k2b napisal/-a:naše centre moči


Niso to centri moči, to so bolj izvajalci za tiste iz centrov moči... :D

Nemci še niso nad 40.000... :?
RANDOM_AVATAR
rokyo87
Veteran
Veteran
 
Prispevkov: 100
Pridružen: 20 Dec 2015, 02:45
Dane zahvale: 1 krat
Prejete zahvale: 21 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a k2b » 12 Jan 2016, 15:38

rokyo87 napisal/-a:
k2b napisal/-a:naše centre moči


Niso to centri moči, to so bolj izvajalci za tiste iz centrov moči... :D

Nemci še niso nad 40.000... :?e fantje - isti ste kot naši parlamentarci :D - samo da je proceduralno - evo 10 min pavze za vejp v parlamentarnem bifeju 8)

nazaj

in takole

"formalni parlamentarni centri moči in odločanja"

:lol: :evil: :P
Slika

Slika
Uporabniški avatar
k2b
Site Admin
Site Admin
 
Prispevkov: 1826
Pridružen: 04 Jan 2014, 02:00
Kraj: Obala
Dane zahvale: 292 times
Prejete zahvale: 390 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a k2b » 29 Feb 2016, 20:55

Organizirajo se tudi hrvaški vejperji - Vaper Club Hrvatska - ki imajo podobno časovnico s sprejemanjem TPD-ja kot mi.

RAZGLAS VAPER CLUBA
https://docs.google.com/document/d/1z4h ... ef=2&pli=1
oz.
http://www.vaperclub.org/Misljenje_o_za ... vatska.pdf

teme na forumu
http://www.vaperclub.org/viewtopic.php?f=67&t=12140
http://www.vaperclub.org/viewtopic.php?f=14&t=12113
http://www.vaperclub.org/viewtopic.php?f=2&t=12145

Verjetno je kar precej skupnih točk - - - mogoče lahko dobimo kakšno idejo....
Slika

Slika
Uporabniški avatar
k2b
Site Admin
Site Admin
 
Prispevkov: 1826
Pridružen: 04 Jan 2014, 02:00
Kraj: Obala
Dane zahvale: 292 times
Prejete zahvale: 390 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a jero » 29 Feb 2016, 20:57

Ja.. defenitivno bi bilo fajn se povezat. Zankrat se oni sicer fokusirajo predvsem na TPD, mi pa na trošarine.
Uporabniški avatar
jero
Veteran
Veteran
 
Prispevkov: 446
Pridružen: 03 Sep 2015, 01:00
Kraj: Notranjska
Dane zahvale: 167 times
Prejete zahvale: 214 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a k2b » 06 Mar 2016, 22:43

Pismo Clivea Batesa avstrijski ministrici za zdravje dr.Sabine Oberhauser glede implementacije TPD - mogoče bi bilo pametno tudi naši ministrici kaj takega poslat s tega naslova...

http://www.clivebates.com/documents/AustriaEcigs.pdf

Po moje bojo avstrijci zelo zmerni pri implementaciji...

Glede na to da so se avstrijski trgovci združeni v VFFED združenju
https://www.facebook.com/VFFED-15069736 ... /timeline/
http://www.vffed.at/

že avgusta 2015 pritožili na predlog da bi e-cig in opremo lahko prodajali samo licencirani trgovci s tobakom - in jim je avstrijsko ustavno sodišče pritožbo upoštevalo ter jim dovolilo še nadaljno prodajo.

http://news.yahoo.com/austrian-court-sn ... 39627.html

Nekaj primerov dobre prakse boja proti TPD imamo tudi v neposredni bližini - žal sam nemščine ne obvladam in ne morem iskat linkov v nemščini...
Se pa rabi odvetnika za to 8)
Slika

Slika
Uporabniški avatar
k2b
Site Admin
Site Admin
 
Prispevkov: 1826
Pridružen: 04 Jan 2014, 02:00
Kraj: Obala
Dane zahvale: 292 times
Prejete zahvale: 390 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a seckorama » 07 Mar 2016, 00:26

k2b napisal/-a:Pismo Clivea Batesa avstrijski ministrici za zdravje dr.Sabine Oberhauser glede implementacije TPD - mogoče bi bilo pametno tudi naši ministrici kaj takega poslat s tega naslova...

http://www.clivebates.com/documents/AustriaEcigs.pdf

Po moje bojo avstrijci zelo zmerni pri implementaciji...

Glede na to da so se avstrijski trgovci združeni v VFFED združenju
https://www.facebook.com/VFFED-15069736 ... /timeline/
http://www.vffed.at/

že avgusta 2015 pritožili na predlog da bi e-cig in opremo lahko prodajali samo licencirani trgovci s tobakom - in jim je avstrijsko ustavno sodišče pritožbo upoštevalo ter jim dovolilo še nadaljno prodajo.

http://news.yahoo.com/austrian-court-sn ... 39627.html

Nekaj primerov dobre prakse boja proti TPD imamo tudi v neposredni bližini - žal sam nemščine ne obvladam in ne morem iskat linkov v nemščini...
Se pa rabi odvetnika za to 8)


yes! ustavno sodišče, ni druge :(
Uporabniški avatar
seckorama
Spreobrnjenec
Spreobrnjenec
 
Prispevkov: 32
Pridružen: 04 Mar 2016, 00:23
Dane zahvale: 10 times
Prejete zahvale: 5 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a jero » 07 Mar 2016, 00:32

Da ne boš mislil. V Italiji je ustavno sodišče razsodilo, da so take trošarine (super tax) kot so jo hoteli dat politiki, neustaven. Pa so šli po istem sistemu kot naši. Več o tem bi verjetno znal povedat Ovale.

http://www.ansa.it/english/news/2015/05 ... de1e6.html

Tako, da to je defenitivno nekaj kar lahko uporabimo. Mogoče je že sama grožnja iz naše strani dovolj močan vzvod, da omehčajo zadeve.
Uporabniški avatar
jero
Veteran
Veteran
 
Prispevkov: 446
Pridružen: 03 Sep 2015, 01:00
Kraj: Notranjska
Dane zahvale: 167 times
Prejete zahvale: 214 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a k2b » 07 Mar 2016, 01:51

..V ITA je "super-davek" spravilo na ustavno sodišče združenje proizvajalcev ANAFE Confindustria ki jo sestavljajo Flavour Art, DEA, Swapoweb :shock: ,Puff, Vapor Arts in ostali....

http://anafeconfindustria.org/chi-siamo/
Slika

Slika
Uporabniški avatar
k2b
Site Admin
Site Admin
 
Prispevkov: 1826
Pridružen: 04 Jan 2014, 02:00
Kraj: Obala
Dane zahvale: 292 times
Prejete zahvale: 390 times

Re: TPD Direktiva/2014/40/EU

OdgovorNapisal/-a k2b » 13 Mar 2016, 17:45

Razprava o TPD v zgornjem domu britanskega parlamenta (House of the Lords) 6.marca 2016

"This discussion is brilliant. It shows that the vaping community is getting its message heard. One of the members is a vaper, and has stopped smoking because of it 2 years ago. They really bash the TPD, and talk about lobby groups and their efforts to stop vaping because of big pharma/tobacco profits being hit. They praise vaping for what it is: a safer alternative to smoking, which works.

All the letters to MPs, all the petitions, all the effort have not been in vain. It's getting through to people, finally. What can be done against the TPD is also brought up, but remains in question."


Click here to learn how to add YouTube Videos to your phpBB forum
Slika

Slika
Uporabniški avatar
k2b
Site Admin
Site Admin
 
Prispevkov: 1826
Pridružen: 04 Jan 2014, 02:00
Kraj: Obala
Dane zahvale: 292 times
Prejete zahvale: 390 times

Naslednja

Vrni se na Najnovejše novice

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost

cron